https://chongkho.inbaac.com/

ติดตามสถานการน้ำพร้อมรับมือภัยธรรมชาติ

ติดตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวปลอดภัยแบบแปลงใหญ่

“เข็มทิศสร้างสุข” เวที ศดปช.ตำบลดงป่าคำ อ.เมืองพิจิตร

จัดเวทีประชาคมขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปี 2565 ต.ปากทาง อ.เมืองพิจิตร

เกษตรอำเภอเมืองพิจิตร ร่วมกิจกรรมจิตอาสา

ร่วมต้อนรับหัวหน้าผู้ตรวจราชการ สำนักนายกรัฐมนตรี

อบรมถ่ายทอดความรู้ ระบบส่งเสริมแบบแปลงใหญ่ ต.บ้านบุ่ง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร

เยี่ยมเยียนศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน บ้านเนินยาว ต.หัวดง อ.เมือง จ.พิจิตร

จัดเก็บเมล็ดพันธุ์ฟ้าทะลายโจรสมุนไพรต้านโควิด 19

เกษตรอำเภอเมืองพิจิตร จัดเตรียมปัจจัยไว้แจกจ่ายในโครงการคลินิคเกษตรกรเคลื่อนที่

เกษตรอำเภอเมืองพิจิตร ลงพื้นที่ติดตามโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และโยงการตลาด

เกษตรอำเภอเมืองพิจิตร ร่วมประชุมคณะทำงาน ตรวจสอบการดำเนินงานกัญชง (Hemp) ระดับอำเภอ

เกษตรอำเภอเมืองพิจิตร ส่งมอบปัจจัยการผลิตเพื่อยกระดับวิสาหกิจชุมชนตามแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน ปี 2564

โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรปลอดภัยและอินทรีย์จังหวัดพิจิตร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพิจิตร

เกษตรอำเภอเมืองพืจิตร ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามโครงการอาสาสมัครเกษตร ปี 2564

เกษตรอำเภอเมืองพิจิตร เข้าร่วมคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

เกษตรอำเภอเมืองพิจิตร จัดกระบวนการเรียนรู้ด้านการจัดการศัตรูพืชแก่สมาชิก ศจช.บ้านหนองถ้ำ

ส่งมอบกล้าไม้ให้แก่เกษตรกรโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่

แนะนำการปลูกอ้อยแบบ “ชำข้อตา”

ได้รับการสนับสนุนพันธุ์กล้าไม้ยืนต้น

เกษตรอำเภอเมืองพิจิตร ติดตามสถานการณ์น้ำ พร้อมเฝ้าระวังการเกิดภัยธรรมชาติ

กิจกรรมส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลาย