ข้อมูลพื้นฐานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร

เกษตรอำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

ที่ ชื่อกลุ่ม ที่อยู่

จัดตั้ง

วัน/เดือน/ปี

ชื่อประธาน กิจกรรม
เลขที่ หมู่ ตำบล อำเภอ
1

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร

หัตถกรรมก้านมะพร้าว

22/1 7 ฆะมัง เมืองพิจิตร 3 ก.ค. 49 นางเพชรา อัมพฤกษ์ ผลิตภัณฑ์ตะกร้าจากทางมะพร้าว
2

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร

เนินถ่อน

13 6 ดงกลาง เมืองพิจิตร 4 ม.ค. 46 นางวิภาดา เกตุทิพย์ ผลิตภัณฑ์ผลไม้กวน กล้วยกวน,ส้มโอกวน
3

กลุ่มแม่บ้านเกษตกร

หมู่ 8 ดงกลาง

201 8 ดงกลาง เมืองพิจิตร 25 ธ.ค.42 นางละออ อินตะมะ ผลิตภัณฑ์ผลไม้กวน กล้วยกวน,ส้มโอกวน
4

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร

ดงป่าคำ

234 3 ดงป่าคำ เมืองพิจิตร 19 ม.ค.44 นางสมศรี พุทธเกษม กล้วยอบกรอบ ขนุนอบกรอบ ,กล้วยกวน ,น้ำพริก ไข่เค็ม
5

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร

เขารูปช้าง

190 1

ดงป่าคำ

เมืองพิจิตร 16 เม.ย. 39 นางขวัญเรือน ทองอิน ไข่เค็ม , น้ำพริกแกง เงินออม
6

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร

อู่ตะเภา

16 8 ดงป่าคำ เมืองพิจิตร 25 ม.ค.29 นางประทุม แหยมนุช ผลิตภัณฑ์ผลไม้กวน กล้วยกวน ส้มโอกวน
7

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร

จักสาร

3 6 ไผ่ขวาง เมืองพิจิตร 3 ม.ค.51 นางมะปราง พลายคำ จักสารไม้ไผ่ ,ตะกร้าไม่ไผ่, ทางมะพร้าว
8

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร

บ้านดงสว่าง

27/2 4 สายคำโห้ เมืองพิจิตร 10 ส.ค.39 นางสนิท กะโห้ โบว์ผูกผม ,ปุ๋ยอินทร์