ข้อมูลพื้นฐานกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรกร

เกษตรอำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

ที่ ชื่อกลุ่ม ที่อยู่

จัดตั้ง

วัน/เดือน/ปี

ชื่อประธาน กิจกรรม
เลขที่ หมู่ ตำบล อำเภอ
1

ศุนย์ส่งเสริมอาชีพและผลิต

เมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านดงกลาง

119 2 ดงกลาง เมืองพิจิตร 1 มิ.ย .43 นายจำลอง เมฆอ้อย

รวมกันซื้อปัจจัยการผลิต

ผลิตเมล็ดพันธ์ข้าว/จัดหาแหล่งทุนแก่สมาชิก

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้

2

ศูนย์ส่งเสริมและผลิตข้าวชุมชน

ตำบลดงป่าคำ

191 3 ดงป่าคำ เมืองพิจิตร 1 ม.ค.44 นายกมล พงษ์ทองคำวงษ์

ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อจำหน่าย

ภายใต้การบริหารของศูนย์เครือข่ายชัยพัฒนา

3

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพันธุ์ข้าว

ชุมชนตำบลบ้านบุ่ง

47 5 บ้านบุ่ง เมืองพิจิตร 1 ม.ค. 44 นายประกอบ อรุณเพ็ง

รวมกันซื้อปัจจัยการผลิต/จัดหาแหล่งทุนแก่สมาชิก

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

4

ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าว

ชุมชน ตำบลย่านยาว

74 8 ไผ่ขวาง เมืองพิจิตร 5 มิ.ย. 43 นายวิบูลย์ สว่างวงษ์ รวมกันซื้อปัจจัยการผลิต/ผลิตพันธุ์ดี
5

ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าว

ชุมชน ตำบลย่านยาว

6/2 10

ย่านยาว

เมืองพิจิตร 4 ม.ค.45 นายวิรศักดิ์ จำนงค์ภักดิ์ ปัจจัยการผลิต/จำหน่ายพันธุ์ดี
6

ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธูุ์ข้าว

ชุมชน ตำบลโรงช้าง

23/1 4 โรงช้าง เมืองพิจิตร 1 มิ.ย.46 นายจำเนียร มากมูล

รวมกันซื้อปัจจัยการผลิต

ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว/จัดหาแหล่งทุนแก่สมาชิก

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้/ออมทรัพย์และกองทุน

7

ศูนย์ส่งเสริมและผลิตข้าว

ชุมชนบ้านน้อยตำบลสายคำโห้

40 2 สายคำโห้ เมืองพิจิตร 3 มิ.ย.45 นายกิ่ง ศรีนรครุต

รวมกันซื้อปัจจัยการผลิต/แปรรูปผลผลิตเกษตร

ผลิตพันธู์ดี/จัดหาแหล่งทุนแก่สมาชิก

ออมทรัพย์และกองทุน

8

ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าว

ชุมชนตำบลหัวดง

11 2 หัวดง เมืองพิจิตร 1 ม.ค. 45 นายสมพงษ์ สุทธิประภา

รวมกันซื้อปัจจัยการผลิต/ปรับปรุงคุณภาพการผลิต

จัดหาแหล่งทุนแก่สมาชิก/ออมทรัพย์และกองทุน

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้

9 ศุนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวดี 97/4 9 ย่านยาว เมืองพิจิตร 9 ส.ค. 47 นายอุเทน เทพศร

รวมกันซื้อปัจจัยการผลิต/แปรรูปผลผลิตเกษตร

ผลิตพันธุ์ดี/จัดหาแหล่งทุนแก่สมาชิก

ออมทรัพย์และกองทุน

10

ศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว

ชุมชนตำบลฆะมัง

52/1 6 ฆะมัง เมืองพิจิตร 25 เม.ย.45 นายสุรเดช จันกัน

รวมกันซื้อปัจจัยการผลิต/ปรับปรุงคุณภาพการผลิต

จัดหาแหล่งทุนแก่สมาชิก/ออมทรัพย์และกองทุน

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้