เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ ประจำตำบล
นายถวัลย์ ชัยสุวิรัตน์
นางสุนิตย์ ก้านจันทร์
นางนงนุช เถื่อนด้วง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศูนย์บริการฯ ตำบลหัวดง
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศูนย์บริการฯ ตำบลดงกลาง
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศูนย์บริการฯ
และตำบลบ้านบุ่ง
ตำบลท่าหลวง
ตำบล ไผ่ขวางและ ตำบล โรงช้าง
   
นายยืนยง มีสุข
นายอุทัย โพธิ์ป้อม
นางสาวอรทัย งูเขียว
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบีติการ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศูนย์บริการฯ ตำบล ดงป่าคำ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศูนย์บริการฯ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศูนย์บริการฯ
และ ตำบล ฆะมัง
ตำบล เมืองเก่า และ ตำบล คลองคะเชนทร์
ตำบลป่ามะคาบ และตำบล ในเมือง
นางสาววรรณภา ก๋าถ้วย
 
นางจริญญารัตช์ ฟูพงษ์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบีติการ
 
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศูนย์บริการฯ
 
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศูนย์บริการฯ ตำบล ย่านยาว
ตำบลสายคำโห้ และตำบลท่าฬ่อ
 
และ ตำบล ปากทาง