อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ ปี ๒๕๕๙

       

.......พิธีมอบใบประกาศนีย์บัตร......
ปิดโครงกาารอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรที่ได้รับผลกกระทบจากภัยแล้ง
ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร รุ่นที่ 5 วันที่27พ.ค.59
ณ หมู่ 8 บ้านอู่ตะเภา ตำบลดงป่าคำ อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
....((อ่านเพิ่มเติม))...


ติดตามผลการดำเนินงานตาม มาตรการที่ 1
วันที่ 30 พ.ค. 59 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองิจิตร ลงพื้นที่ออกติดตามผลการดำเนินงาน หมู่ที่ 9 ต.ปากทาง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร
...((อ่านเพิ่มเติม))..
" เริ่มแล้ว งานวิทยากรประชารัฐระดับตำบล "
วันที่ 24 พ.ค. 2559 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนวัดป่ามะคาบ หมู่ 3 ต.ป่ามะคาบ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพิจิตร เข้าร่วมเป็นวิทยากร ประชารัฐระดับตำบลพร้อมด้วยทีมวิทยากรประชารัฐฯ เพื่อปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลในการสร้างความรู้ความเข้าใจในเจตนารมณ์และประโยชน์ของ
รัฐธรรมนูญ ....((อ่านเพิ่มเติม))..

" พิธีมอบใบประกาศนียบัตร "
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร รุ่นที่ 1
วันที่ 29 เมษายน 2559 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพิจิตร ได้รับเกียรติจาก ดร.สุรชัย มณีประกร นายอำเภอเมืองพิจิตร เป็นประธานมอบใบประกาศนีบัตรและปิดการฝึกอบรมเกษตรกร ตามโครงการเพื่อเพิ่มผลิตภาพการเกษตร ฯ รุ่นที่ 1 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต บ้านอู่ตะเภา ต.ดงป่าคำ อ.เมือง จ.พิจิตร ..(( อ่านเพิ่มเติม ))..

" ถั่วงอกคอนโด "
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร เป็นอีกหนึ่งหลักสูตรที่มอบให้แก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครง การฯ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร วันที่ 28 เมษายน 2559 เวลา 13.30 น ..((อ่านเพิ่มเติม))..

" เกษตรอำเภอเมืองพิจิตรลุยทำถั่วกรอบแก้ว "
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง
ปี 2558/59 และจากปัญหาราคทสินค้าเกษตร
วันที่ 28 เมษายน 2559 นางนนทยา ไตรยุทธรงค์ เกษตรอำเภอเมืองพิจิตร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอเมืองพิจิตร ลงพื้นที่ถ่ายทอดความรู้เรื่องการทำ " ถั่วกรอบแก้ว โรยงาหอมกลิ่นโอวันติน " ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ..((อ่านเพิ่มเติม))..

..." มะนาวพันธุ์พิจิตร 1 " หนึ่งในของดีเมืองพิจิตร....
งานมหกรรมของดีเมืองพิจิตร
วันที่ 23 เมษายน 2559 เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพิจิตร ได้ร่วมเป็นกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันมะนาวพันธุ์พิจิตร 1 เป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่เกษตรกรนิยมปลูก ภายในงานยังมีการประกวดผลไม้อื่นๆ อีกมากมาย อาทิเช่น มะม่วงน้ำดอกไม้ ชมพู่ทับทิม และส้มโอท่าข่อย ณ ที่บริเวณสนามกีฬาจังหวัดพิจิตร อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ...((อ่านเพิ่มเติม))...

โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง
ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร รุ่นที่ 1 ครั้งที่ 3
วันที่ 26 เมษายน 2559 จัดอบรมตามโครงอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร รุ่นที่ 1 ครั้งที่ 2 มีเกษตรกรเข้าร่วมอบรมจำนวน 50 ราย จากตำบลบ้านบุ่ง ตำบลหัวดง และตำบลดงป่าคำ อำเภอเมืองพิจิตร ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ 8 ต.ดงป่าคำ อ.เมือง จ.พิจิตร ..((อ่านเพิ่มเติม))...


..." เยี่ยมชมแปลงดอกดาวเรืองและแปลงถั่วลิสง พืชเสริมสร้างรายได้ช่วงฤดูแล้ง "
ตามมตรการส่งเสริมความรู้และสนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือน (มาตรการที่ 1)
เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ณ หมู่ 2 ต.ปากทาและหมู่ 3 ต. ท่าฬ่อ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร
...((อ่านเพิ่มเติม))...


" แตงโม สู้ภัยแล้ง "
วันที่ 20 เมษายน 2559 ติดตามการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมความรู้และสนับสนุนปัจจัยการผลิต เพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือน (มาตรการทที่) หนึ่งในผู้เข้าร่วมโครงการฯ ปลูกแตงโม ทั้งหมดจำนวน 10 ไร่ ณ หมู่ 8 ต.ป่ามะคาบ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิติร ....((อ่านเพิ่มเติม))..

......โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพผลผลิต ประจำปี 2559 ...
วันที่ 20 เมษายน 2559 จัดเวทีเครือข่ายชุมและหน่วยงานภาคี ตามโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพและคุณภาพผลผลิต ประจำปี 2559 เพื่อให้เกษตรกรสามารถวางแผนและรวมกลุ่มผลิตข้าวให้ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ และสามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยมีเกษตรเป้าหมาย 100 ราย ณ ศาลาวัดเขารูปช้าง หมู่ 3 ต.ดงป่าคำ อ.เมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ..((อ่านเพิ่มเติม)).

..
..........วันที่ 19 เมษายน 2559 นางนนทยา ไตรยุทธรงค์ เกษตรอำเภอเมืองพิจิตร พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานราชการ ได้ร่วมสรงน้ำพระประจำสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพิจิตรพิจิตร และร่วมขอพรผู้มีอุปการะคุณของสำนักงานฯ เพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลตามประเพณีสงกรานต์ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพิจิตร อ.เมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ....((อ่านเพิ่มเติม)).....


....... วันที่ 9 เมษายน 2559 พิธีบวงสวงศาลหลักเมือง และระน้ำขอพรจากผู้สูงอายุ งานประเพณีสงกรานต์สรงน้ำพ่อปุ่ บูชาหลักเมืองและย้อนรอยประวัติศาสตร์เมืองเก่าพิจิตร ประจำปี 2559 ณ อุทยาเมืองเก่าพิจิตร ต.เมืองเก่า อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร ..(( อ่านเพิ่มเติม))..


...... ....งานแข่งขันการประกวดประกอบอาหารในงานประเพณีสงกรานต์
สงน้ำพ่อปู่ บูชาหลักเมืองและย้อนรอยประวัติศาสตร์เมืองเก่าพิจิตร
ประจำปี 2559 ณ อุทยาเมืองเก่าพิจิตร ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.พิจิตร ในวันที่ 8 เมษายน 2559 ...((อ่านเพิ่มเติม))...

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2559 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพิจิตร จัดอบรมโครงการเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตการเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร รุ่นที่ 5 วันที่ 5 (วันสุดท้าย/ของรุ่นที่ 5 /รอบที่ 1) ที่ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหมู่ที่ 8 บ้านอู่ตะเภา ตำบลดงป่าคำ เกษตรกร
จำนวน 50 คน จากตำบลสายคำโห้,ท่าฬ่่อ,และตำบลฆะมังหลักสูตรการผลิตเชื้อจุลินทรีย์ป้องกันกำจัดศัตรูพืช/
การตรวจ วิเคราะห์ดิน และการใช้ปุ๋ยสั่งตัด วิทยากรโดยsmart farmer และทีมงาน ศดปช.ดงป่าคำ กำกับการโดย คุณวรรณภา ก๋าถ้วย และคุณอรทัย งูเขียว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรประจำสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพิจิตร ..((อ่านเพิ่มเติม))..

.....ตรวจเยี่ยมมาตรการที่ 1 (การเพาะเห็ดฟ้า)...
วันที่ 18 มีนาคม 2559 นางนนทยา ไตรยุทธรงค์ เกษตรอำเภอเมืองพิจิตร พร้อมด้วย นายถวัลย์ ชัยสุวิรัตน์ นวส.ผู้รับผิดชอบตำบลบ้านบุ่ง,หัวดงตรวจเยี่ยมกิจกรรมเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมความ
รู้และ
สนับสนุน
ปัจจัยการผลิตเพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือนสร้างรายได้จากพืชทดแทนนาปรัง กรณีพืชใช้น้ำน้อย
หมู่ที่ 3
บ้านไดชุมแสง ตำบลบ้านบุ่ง อำเภอเมืองพิจิตร เช่น เห็ดนางฟ้า ซึ่งผลผลิตออก ทำให้เกษตรกรมีรายได้
จากการจำหน่าย กิโลกรัมละ 70 บาทเก็บ ครั้งละ ประมาณ 3 -5 กิโลกรัม มีรายได้ ครั้งละ
200-350 บาท
นอกจากนี้ ยังมีพิืชอื่นๆที่เกษตรกรได้รับซึ่งกำลังเจริญเติบโตเช่น ข้าวโพดหวานและดาวเรือง.
..((อ่านเพิ่มเติม))..

..โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตฐาน GAP..
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 สำนักงานเกษตรอำเมืองพิจิตร จัดอบรมเกษตรกร ในโครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน GAP เทคโนโลยีการผลิตข้าวและพืชผักปลอดภัย ได้รับมาตรฐาน GAP โดยมีเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 29 ราย จากตำบลป่ามะคาบและตำบล
คลองคะเชนทร์ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ...อ่านเพิ่มเติม...
เมื่อวันที่ 25 และ 26 กุมภาพันธุ์ 2559 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพิจิตร ได้จัดอบรมและศึกษาดูงานการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไม้ผลให้มีคุณภาพดี ตามโครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน GAP จำนวน 50 ราย เกษตรกรจากตำบลเมืองเก่าและตำบลดงกลาง โดยวิทยากร นายยืนยง มีสุข ให้ความรู้เรื่องการบริหารศัตรูพืชไม้ผล ฯลฯ นายใบ เปลี่ยนเชื้อ เกษตรกรเจ้าของแปลงส้มโอ ม.4 ต.โพธิ์ประทับช้าง ให้ความรู้เทคโนโลยีการผลิตส้มโอพร้อมทั้งพาดูแปลงส้มโอ ขนาด 30 ไร่ ปลูกส้มโอพันธ์ุท่าข่อยและขาวทองดี สุดท้ายเกษตรกรศึกษาดูงานที่ โรงงานคัด บรรจุส้มโอ
ส่งออก ของ นายบุญเกิด มีทวี ม.3 ต.โพธิ์ประทับช้าง ซึ่งเจ้าของโรงงานได้ให้ความรู้เทคนิคการผลิตส้มโอส่งออก แก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมอบรมและศึกษาดูงานในครั้งนี้
....อ่านเพิ่มเติม...
วันที่12 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 14.30 น. ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ท่านฉัตรพร ราษฎ์ดุษฎี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิจิตรและนายอำเภอเมืองพิจิตรพร้อมหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ ร่วมงานมอบปัจจัยการผลิตการเกษตรแก่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 ทั้งด้านพิืช ประมงและปศุสัตว์ พร้อมทั้งมอบเอกสารสำคัญรับเงิน(กษ.04)แก่เกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ ฝนแล้ง ปี 2558 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองพิจิตร
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพิจิตร จัดอบรมโครงการเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตการเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร รุ่นที่ 4 วันที่ 22-26 ก.พ. 59 ที่ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหมู่ที่ 8 บ้านอู่ตะเภา ตำบลดงป่าคำ เกษตรกร จำนวน 50 คน จากตำบลย่านยาว,ไผ่ขวาง และตำบลปากทาง หลักสูตรการบริหารจัดการน้ำอย่างมีระบบและมีส่วนร่วม โดยวิทยากรจาก สำนักงานโครงการชลประทาน จังหวัดพิจิตร..
....อ่านเพิ่มเติม...
วันที่5 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 11.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานเปิดโครงการกำจัดวัชพืชน้ำ/ผักตบชวาและสิ่งกีดขวางทางน้ำ ณ คลองสาธารณะบ้านดงหวาย หมู่ที่3 ต.สายคำโห้ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร โดยเป็นการ
บูรณาการร่วมกันระหว่าง ประชาชนในพื้นที่ ทหารจาก กกล.รส.มทบ.36 กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อบต.สายคำโห้ สำนักงานคุมประพฤติ จ.พิจิตร เรือนจำจังหวัดพิจิตร นักศึกษาวิชาทหาร จากโรงเรียนสระหลวงพิทยาคม และ วิทยาลัยสารพัดช่าง จ.พิจิตร ทั้งนี้ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพิจิตร โดยนางสาววรรณภา ก๋าถ้วย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ผู้รับผิดชอบตำบลสายคำโห้ ได้สาธิตวิธีการทำปุ๋ยหมักจากผักตบชวา จำนวน 1 กอง
....อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพิจิตร จัดอบรมโครงการเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตการเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร รุ่นที่ 2 วันที่ 3 ที่ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหมู่ที่ 8 บ้านอู่ตะเภา ตำบลดงป่าคำ เกษตรกร จำนวน 50 คน จากตำบลดงกลาง ,ท่าหลวงและตำบลป่ามะคาบ หลักสูตรชุมชนเข้มแข็งด้วยวิถีสหกรณ์
....อ่านเพิ่มเติม....
วันที่28มกราคม 2559 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพิจิตร จัดงานวันถ่ายทอดความรู้ Field day โดยบูรณาการในการจัดงานร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย งานประกอบด้วยฐาน การเรียนรู้ และนิทรรศการ จากหน่วยงานภาคีเครือข่าย เช่น ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธ์ุพืชพิษณุโลก สำนักงานตรวจบัญชี และสหกรณ์จังหวัดพิจิตร สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิจิตร สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร และสมาชิก ศจช. ในเรื่องการผลิตสารชีวภัณฑ์ ของศูนย์เรียนรู้ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหมู่ 8 บ้านอู่ตะเภา ตำบลดงป่าคำ และนำเกษตรกรเข้าฐานเรียนรู้การ ปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อย เช่น แปลงถั่วเขียว แปลงข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และแปลงปอเทือง ตลอดจนธกสสาขาฆะมังและบริษัทดูปองท์ ที่สนับสนุนน้ำดื่มและอาหารว่างแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมงาน จำนวน100 คน โดยมีนายสุชิน ฉิมไทย หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร เป็นประธานเปิดงาน ณ บริเณ โรงคัดเมล็ดพันธุ์ข้าว หมู่ที่ 3 บ้านเขารปช้าง ตำบลดงป่าคำ อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
..อ่านเพิ่มเติม...

วันที่ 1กพ59 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพิจิตรได้จัดอบรมเกษตรกรตามโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพ
การผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งและจากปัญหาราคาสินค้าเกษตรปี2558/2559 รุ่นที่1ที่ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหมู่8 บ้านอู่ตะเภาตำบลดงป่าคำ อ.เภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตรโดยมีหัวข้อถ่ายทอดความรู้ เรื่อง การเสริมสร้างความสัมพันธ์ โดยมณฑลทหารบก ที่36 และการพัฒนาตลาดเกษตรที่สอดคล้องกับความต้องการในท้องถิ่น โดยพาณิชย์จังหวัด เกษตรกรเข้ารับการอบรม จากตำบลบ้านบุ่ง,ตำบลหัวดงและตำบลดงป่าคำ รวม 50 ราย.. อ่านเพิ่มเติม...

วันนี้ 21 ม.ค.59 นางนนทยา ไตรยุทธรงค์ เกษตรอำเภอเมืองพิจิตร พร้อมด้วย นางสาววรรณภา ก๋าถ้วย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ผู้รับผิดชอบตำบลสายคำโห้ ออกให้บริการตามโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ และเยี่ยมแปลงปลูกเผือกของเกษตรกร โดยมี ดร.สุรชัย มณีประกร นายอำเภอเมืองพิจิตร เป็นประธานฯ ณ อบต.สายคำโห้ โดยมีท่านนายก อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ต.สายคำโห้.ให้การต้อนรับและร่วมประชุม วันที่ 27 มกราคม 2559 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพิจิตร ดำเนินการจัดอบรม อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน ครั้งที่ 2 หัวข้อการ ขับเคลื่อน งานอาสาสมัครเกษตร การดำเนินกิจกรรมของกลุ่มและเครือข่าย ปัญหาอุปสรรค ตลอดจนการเชื่อมโยงเครือข่ายอาสาสมัครเกษตรเพื่อสร้างความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ โดยมี คุณอรชาวงศาโรจน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร และกำนันบรรจงพิจิตรวิไลเลิศเป็นวิทยากร โดยมีอาสาสมัครเกษตรเข้าร่วม อบรม จำนวน 30 คน ณห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพิจิตร
วันที่ 24 ธันวาคม 2558 เวลา 09.00น สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพิจิตร ดำเนิน โครงการในการอบรมเกษตรกนปลูกมะนาว ตามมาตรการช่วยเห ลือเกษตรกรด้านการผลิต และรายได้ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน (รุ่นที่3)ณ หอประชุม ทีว่าการอำเภอเมืองพิจิตร เกษตรกรเป้าหมาย 150 ราย จาก ตำบลดงกลาง,ท่าหลวง และตำบลป่ามะคาบ วันนี้ (20 มกราคม 2559) นางฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วย นายพิษณุ เสนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร นายสุรพล ทองเที่ยง เกษตรจังหวัดพิจิตร, ดร.สุรชัย มณีประกร นายอำเภอเมืองพิจิตร และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรการปลูกพืชใช้น้ำน้อย อำเภอเมืองพิจิตร และ ไปตรวจเยี่ยมการสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ณ หมู่ที่ 8 บ้านหัวดง ต.หัวดง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร ต่อจากนั้นเดินทางมายังแปลงปลูกชะอม หมู่ที่ 4 บ้านดงกลาง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร ได้พบปะพูดคุยกับเกษตรกรผู้ปลูกพืชผักและชะอมเป็นพืชผักที่เกษตรกรตำบลดงกลางปลูกมาก ซึ่งขณะนี้มีตัวแทนในหมู่บ้านเป็นจุดรับซื้อเพื่อส่งตลาดไท และตลาดสี่มุมเมือง ราคาขายส่งอยู่ที่กำละ 8-9 บาท (1กำ น้ำหนัก 2ขีด) จากการลงพื้นที่จะเห็นว่าเกษตรกรได้มีการปรับเปลี่ยนจากการทำนามาปลูกพืชใช้น้ำน้อยกันมากขึ้น และสามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในช่วงฤดูแล้งนี้ได้เป็นอย่างยั่งยืน
...โครงการตามแนวทางการช้วยเหลือเกษตรกรและคนยากจนฯ ....
วันที่ 21 ธันวาคม 2558 เวลา 09.00 น.ดร. สุรชัย มณีประกร นายอำเภอเมืองพิจิตร พิจิตร เป็นประธานเปิดอบรมเกษตรกร ในการปลูกมะนาว ภายใต้โครงการ ตามแนวทางช่วยเหลือเกษตรกร และคนยากจนตามมาตรการเร่งด่วนแก้ปัญหาด้านการผลิตและรายได้ เสื้อเสริมสร้างความเข้มแข็ง วัตถุประสงค์ของโครงการ 1 ช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจน ด้านการผลิตและรายได้เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและมีอาชีพที่ยั่งยืน 2 ยกระดับรายได้สร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ มะนาวพันธุ์แป้นพิจิตร 1 3 เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อยทดแทนการปลูกข้าวนาปรัง 4 เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้ในช่วงฤดูแล้ง และ 5 เพื่อให้เกษตรกรเรียนรู้การผลิตมะนาวให้ออกนอกฤดูกาล เกษตรกรเป้าหมาย จากทุกตำบล 15 ตำบลรวม 770 ราย โดยเกษตรกร จะได้รับปัจจัย ดังนี้ 1 กิ่งพันธุ์มะนาว ทานแป้งพิจิตร 1 คนละ 10 กิ่ง 2 อินทรีย์อัดเม็ดคนละ 5 กระสอบ 3 วงบ่อซีเมนต์คนละ 5 วง ดำเนินการอบรมตั้งแต่วันที่ 21 ถึง 25 ธันวาคม 2558
วันที่ 22 ธันวาคม 2558 เวลา 09.00น. นางนนทยา ไตรยุทธรงค์ เกษตรอำเภอเมืองพิจิตร ชี้แจงโครงการในการอบรมเกษตรกนปลูกมะนาว พันธุ์พิจิตร 1 ตามมาตรการช่วยเห ลือเกษตรกรด้านการผลิต และรายได้ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุม อบต.เมืองเก่า เกษตรกรเป้าหมาย 150 ราย จาก ตำบลเมืองเก่า,คลองคะเชนทร์ และตำบลปากทาง
...ประชุมทีมประเทศไทย....
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13.30 น นางนนทยา ไตรยุทธรงค์ เกษตรอำเภอเมืองพิจิตร พร้อมนางสุนิตย์ก้านจันทร์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรผู้รับผิดชอบตำบลท่าหลวง ตำบลดงกลาง นางสาววรรณภาก๋าถ้วยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรผู้รับผิดชอบตำบลท่าฬ่อ และนายถวัลย์ชัยสุวิรัตน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรผู้รับผิดชอบตำบลหัวดง และตำบลบ้านบุ่ง ร่วมกับ ทีมประเทศไทยระดับตำบล จัดทำเวทีชุมชน เพื่อสำรวจแผนพัฒนาอาชีพตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้งปี2558/59 โดยมีปลัดอำเภอ ผู้รับผิดชอบตำบล เป็นประธาน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบล บ้านบุ่ง หัวดง ท่าหลวง ดงกลาง และตำบลท่าฬ่อ

....อบรมอาสาสมัครเกษตร....
วันที่ 16 ธันวาคม เวลา 09.00 น สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพิจิตรดำเนินการ จัดอบรมเครือข่าย อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน ในหัวข้อ บทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครเกษตร การเชื่อมโยงเครือข่าย ของอาสาสมัครเกษตร และบทบาทของกลุ่มและการรวมกลุ่ม ตลอดจน การรายงานผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคในปีที่ผ่านมา โดยประธานอาสาสมัครเกษตรระดับอำเภอ เป้าหมาย ตำบลละ 2 คน รวม 30 คน ณ ห้องประชุม สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพิจิตร(...อ่านเพิ่มเติม.....)