อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ ปี ๒๕๕๘

....ติดตามตรวจเยี่นมแปลง.........
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 นางนนทยา ไตรยทธรงค์ เกษตรอำเภอเมืองพิจิตร พร้อมด้วยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรผู้รับผิดชอบตำบลป่ามะคาบ อรทัย งูเขียว ออกติดตามตรวจแปลงข้าวที่ประสบภัยแล้งโดยได้รับความอนุเคระห์ในการประเมินผลผลิต ความเสียหายและหลักเกณฑ์การช่วยเหลือจาก อาจารย์วิไล ปาละวิสุทธิ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ จากศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลกและคุณเหรียญทอง ชัยสุวิรัตน์ นักวิชาการส่งเสริการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร ณ ตำบลป่ามะคาบ..อ่านเพิ่มเติม)
....อำเภอยิ้ม....
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.00น นางนนทยา ไตรยุทธงค์ เกษตรอำเภอเมืองพิจิตร พร้อมด้วยนางสาววรรณภา ก๋าถ้วย นักวิชาการส่วเสริมการเกษตร ผู้รับผิดชอบตำบลฆะมัง ร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ โดยได้ชี้แจง การดำเนินงาน ตามแผนพัฒนา อาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้งปี 2558 /59 ใน มาตรการที่ 4 การปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อย ทดแทนการปลูกข้าวนาปรัง พร้อมทั้งการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบัน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลฆะมัง อำเภอเมืองจังหวัดพิจิตร ประชาชนเข้าร่วมงาน 350 คน
วันที่ 23 กันยายน 2558เวลา 9.00 น. สำนักงานเกษตร อำเภอ เมืองพิจิตร ดำเนินการ ชี้แจง การจัดเก็บข้อมูล เพื่อขยายฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกร 3 ด้าน คือ รายได้ หนี้สิน และเครื่องจักรกล แก่อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน และ จัดเวทีจัดทำแผนชุมชน เพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากภาวะแห้งแล้ง ใน คณะกรรมการศูนย์บริการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล พร้อมทั้งผู้นำหมู่บ้านและท้องถิ่น จากทุกตำบล รวม 15 ตำบลจำนวน 250 รายโดยมีท่านสุรพล ทองเที่ยง เกษตรจังหวัดพิจิตร หน.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร พร้อมทั้งหน่วยงานภาคี ปศุสัตว์ ประมง ชลประทาน ฯลฯ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร....อ่านเพิ่มเติม.. .......ภัยแล้ง........
วันที่ 9-12 พ.ย 2558 นางนนทนา ไตรยุทธรงค์ เกษตรอำเภอเมืองพิจิตร และน.ส.อรทัย งูเขียว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร รับผิดชอบ ต. ป่ามะคาบและน.ส.วรรณภา ก๋าถ้วย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรกร รับผิดชอบ ต. ท่าฬ่อ ,ต. สายคำโห้ พร้อมคณะกรรมการ ออกตรวจแปลงนาข้าวของเกษตรกรที่ประสบภัยแล้ง .....อ่านเพิ่มเติม.....
....อำเภอยิ้ม....
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.00น นางนนทยา ไตรยุทธงค์ เกษตรอำเภอเมืองพิจิตร พร้อมด้วยนางสาววรรณภา ก๋าถ้วย นักวิชาการส่วเสริมการเกษตร ผู้รับผิดชอบตำบลฆะมัง ร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ โดยได้ชี้แจง การดำเนินงาน ตามแผนพัฒนา อาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้งปี 2558 /59 ใน มาตรการที่ 4 การปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อย ทดแทนการปลูกข้าวนาปรัง พร้อมทั้งการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบัน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลฆะมัง อำเภอเมืองจังหวัดพิจิตร ประชาชนเข้าร่วมงาน 350 คน..(...อ่านเพิ่มเติม...)
....ติดตามตรวจเยี่นมแปลง.........
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 นางนนทยา ไตรยทธรงค์ เกษตรอำเภอเมืองพิจิตร พร้อมด้วยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรผู้รับผิดชอบตำบลป่ามะคาบ อรทัย งูเขียว ออกติดตามตรวจแปลงข้าวที่ประสบภัยแล้งโดยได้รับความอนุเคระห์ในการประเมินผลผลิต ความเสียหายและหลักเกณฑ์การช่วยเหลือจาก อาจารย์วิไล ปาละวิสุทธิ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ จากศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลกและคุณเหรียญทอง ชัยสุวิรัตน์ นักวิชาการส่งเสริการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร ณ ตำบลป่ามะคาบ(..อ่านเพิ่มเติม)
.......ภัยแล้ง........
วันที่ 9-12 พ.ย 2558 นางนนทนา ไตรยุทธรงค์ เกษตรอำเภอเมืองพิจิตร และน.ส.อรทัย งูเขียว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร รับผิดชอบ ต. ป่ามะคาบและน.ส.วรรณภา ก๋าถ้วย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรกร รับผิดชอบ ต. ท่าฬ่อ ,ต. สายคำโห้ พร้อมคณะกรรมการ ออกตรวจแปลงนาข้าวของเกษตรกรที่ประสบภัยแล้ง .....อ่านเพิ่มเติม.....
วันที่ 23 กันยายน 2558เวลา 9.00 น. สำนักงานเกษตร อำเภอ เมืองพิจิตร ดำเนินการ ชี้แจง การจัดเก็บข้อมูล เพื่อขยายฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกร 3 ด้าน คือ รายได้ หนี้สิน และเครื่องจักรกล แก่อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน และ จัดเวทีจัดทำแผนชุมชน เพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากภาวะแห้งแล้ง ใน คณะกรรมการศูนย์บริการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล พร้อมทั้งผู้นำหมู่บ้านและท้องถิ่น จากทุกตำบล รวม 15 ตำบลจำนวน 250 รายโดยมีท่านสุรพล ทองเที่ยง เกษตรจังหวัดพิจิตร หน.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร พร้อมทั้งหน่วยงานภาคี ปศุสัตว์ ประมง ชลประทาน ฯลฯ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร....อ่านเพิ่มเติม..
..โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรกรฯ.... การมอบผลผลิตโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ตำบลป่ามะคาบ อำเภอเมืองพิจิตร ในวันที่ 8 มิถุนายน 2558 โดยท่านรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นายสงกรานต์ ภักดีคง , ผอ.สำนักส่งเสริมการเกษตร เขต9 ,เสธฯ นภัค สุวรรณคีรี,นายสุรพล ทองเที่ยง เกษตรจังหวัดพิจิตร และหัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดและอำเภอ ณ หมู่12 บ้านสระสาลี ตำบลป่ามะคาบ อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร.(.อ่านเพิ่มเติม) ...งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีฯFiled Day 2558 ..
วันที่ 10 กรกฎาคม 2558 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพิจิตรดำเนินการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ณ หมู่ 3 ตำบลดงป่าคำ อำเภอเมืองพิจิตร โดยมี นายสุรพล ทองเที่ยง เกษตรจังหวัดพิจิตร เป็นประธาน เกษตรกรร่วมงานจำนวน 345 ราย.. (อ่านเพิ่มเติม)
พิธีลงนามทำสัญญายืมเงินระหว่างศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล
วันที่ 21 เมษายน 2558 นาย โกสินทร์ศรีเพชรพงศ์ นายอำเภอเมืองพิจิตรร่วมให้เกียรติเป็นพยานในการลงนามทำสัญญายืมเงินระหว่างศูนย์บริการ
และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล ป่ามะคาบกับกลุ่มองค์กรที่เสนอโครงการ ณ บริเวณศาลาเอนกประสงค์หมู่ 12 บ้านสระสาลี ตำบลป่ามะคาบอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตร..(อ่านเพิ่มเติม)
ในโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง
วันที่ 21 เมษายน 2558 นายสุรพลทองเที่ยงเกษตรจังหวัดพิจิตรเปิดโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตร แก่ชุมชน เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง กิจกรรมสร้างลานตากพืชผลการเกษตรชุมชนป่ามะคาบ ณ หมู่ที่ 12 บ้านสระสาลี ตำบลป่ามะคาบอำเภอเมือง จังหวัดพิจิตรโดยมีหัวหน้ากลุ่มและเจ้าหน้าที่จาก สำนักงานเกษตรจังหวัด เข้าร่วมด้วย..(อ่านเพิ่มเติม)
...อำเภอยิ้มเคลื่อนที่...
วันที่ 24 มีนาคม 2558 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพิจิตร ร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ อบต.โรงช้าง ต.โรงช้าว ในงานนี้ นายอำเภอเมืองพิจิตร พร้อมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอ ได้ มอบสมุดทะเบียนเกษตรกรที่ปรับปรุงข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้เกษตรกร หมู่ที่ 2 ต.โรงช้าง อ.เมืองพิจิตร จ.หวัดพิจิตร จำนวน 25 ราย...(อ่านเพิ่มเติม)..
...ร่วมงานแถลงการจัดการสรงน้ำพ่อปู่....
สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพิจิตร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมงานแถลงข่าวการจัดงานประเพณีสงกรานต์สรงน้ำพ่อปู่ บูชาหลักเมือง และย้อนรอยประวัติศาสตร์เมืองเก่าพิจิตร ปี 2558 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2558 ณโรงแรมมีพรสวรรค์ อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ..(.อ่านเพิ่มเติม)..

..ร่วมงานพิธิมอบบ้านให้แก่ผู้ยากไร้......
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 เกษตรอำเภอเมืองพิจิตร พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตำบล ร่วมงานพิธีมอบบ้านให้แก่บ้านแก่ผู้ยากไร้ รวม 4 หลัง และเกษตรอำเภอเมืองพิจิตร ได้มอบต้นมะนาวแป้น ให้แก่ผู้ยากไร้ ...ที่หมู่ 13 บ้านคลองอุดม ตำบลป่ามะคาบ อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ....(อ่านเพิ่มเติม)

..โครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต(การวิเคราะห์ค่าดิน)..
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 สำนักงานเกษตรกรอำเภอเมืองพิจิตร จัด ฝึกอบรมเกษตรกรใน โครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต(การตรวจวิเคราะห์ค่าดินและเก็บตัวอย่างดิน) ปี 2558 โดยมี เจ้าหน้าที่นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ให้ความรู้ ณ บ้านอู่ตะเภา หมู่ .8 ตำบลดงป่าคำ อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร โดยมีเกษตรที่สนใจเข้ารับฟังเป็นจำนวนมาก ...(อ่านเพิ่มเติม)..

...เยี่ยมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

วันที่ 7 มกราคม 2558 นายสุรชัย ขันอาสา ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยนายไพฑูรย์ รื่นสุข เกษตรจังหวัด และนายโกสินทร์ เพชรพงษ์ นายอำเภอเมืองพิจิตร เยี่ยมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ 8 บ้านอู่ตะเภา ตำบลดงป่าคำ อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร.(..อ่านเพิ่มเติม..)

...อบรมเกษตกรในการจัดกระบวนการเรียนรู้ ....ศดปช..ครั้งที่ 2.
วันที่ 26 มกราคม 2558 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพิจิตร ดำเนินการอบรมเกษตรกรในการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้านปุ๋ยและการใช้ปุ็ยเพื่อลดต้นทุน ในการผลิต(ศดปช.) ครั้งที่ 2 ณ หมู่ที่ 8 บ้านอู่ตะเภา ตำบลดงป่าคำ อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร เกษตรกรเป้าหมาย จำนวน 20 ราย ...(อ่านเพิ่มเติม..)

..สาธิตการเพาะเห็ดฟาง ....

วันที่ 26 ธันวาคม 2557 เวลา 09.00 น สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพิจิตร โดยนายยืนยง มีสุข พร้อมด้วย นางสาวอรทัย งูเขียว และ นายอุทัย โพธิ์ป้อม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สาธิตการเพาะเห็ดฟางในตระกร้า และแบบกองเตี้ย ให้กับเกษตรกรในตำบลฆะมัง อ.เมืองพิจิตร มีเกษตรกรที่สนใจเข้าร่วม จำนวน25 ราย ณ บริเวณศาลาวัดฆะมัง หมู่ 2 ตำบลฆะมัง อ.เมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ...อ่านเพิ่มเติม...

...เยี่ยม ฟาร์มบ้านชัดเจน.....

วันที่ 5 มกราคม 2558 นางนนทยา ไตรยุทธรงค์ เกษตรอำเภอเมืองพิจิตร นายถวัลย์ ชัยสุวิรัตน์ นวก.ผู้รับผิดชอบ ตำบลบ้านบุ่ง พร้อม นายอนันต์ ตั่นฉ้วน รักษาการหน.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรและเจ้าหน้าที่จังหวัด เยี่ยม ฟาร์มบ้านชัดเจน ของนายชัชชนะ ปรารถนารักษ์ หมู่ 6 ตำบลบ้านบุ่ง ชึ่งทำนาข้าวอินทรีย์ 50 ไร่ ไม่ใช้สารเคมี ไม่ใช้ยาฆ่าแมลง แต่ทำน้ำหมักชีวภาพจากพืชสมุนไพรเป็นสารไล่แมลง มาตลอด มากกว่า 5 ปี...อ่านเพิ่มเติม...

ลดพื้นที่การทำนา
วันที่ 20 พ.ย.57 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพิจิตรลงพื้นที่ของ นางสาวเพ็ชรัตน์ เพชรล้อมทอง yong smart farmer อำเภอเมืองพิจิตร ลดพื้นที่การปลูกข้าว โดยดำเนินการปลูกผัก มะเขือเปราะ จำนวน 3 ไร่ พริกอ่อน จำนวน 1 ไร่ ที่ หมู่ 9 ตำบลปากทาง อ.เมือง จ.พิจิตร ..อ่านเพิ่มเติม...

....จัดอบรม(อกม.) สู่ความเป็น smart farmer ต้นแบบ..

วันที่ 25 ธันวาคม 2557 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพิจิตร เวลา 09.00 น ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตอำเภอเมืองพิจิตร โดยมีเกษตรอำเมือง นางนนทยา ไตรยุทธรงค์ นายถวัลย์ ชัยสุวิรัตน์ และน.ส.อรทัย งูเขียว นักวิชการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ดำเนินการพัฒนาอาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) สู่ความเป็น smart farmer ต้นแบบ รวม 15 ตำบล 15 ราย ...อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมคณะทำงานปฏิบัติงานตามมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย.
ปี2557/58..

วันที่ 30 ตุลาคม 2557 เวลา 14.30 น. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพิจิตร ประชุมคณะทำานปฏิบัติงานตามมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองพิจิตร

 

....จัดทำดินอินทรีย์แบบผสมผสาน..
วันที่ 13 ต.ค. 57 ชาวบ้านหมู่ที่ 4 ต.ดงกลาง อ.เมือง จ.พิจิตร ร่วมกันหาวัสดุเรียนรู้ เรื่องการทำดินอินทรีย์ (ดิน ,ขี้วัว , พด1 ) ผสมเข้ากันดีแล้วเก็บใส่ถุงปุ๋ย แล้วค่อยนำไปหว่านในไร่นา สวนผัก สวนผลไม้ เพื่อเพิมความอุดมสมบูรณ๋ ในดิน โดยมีนายประสาร จันทร์เทวี ปราชญ์ชาวบ้านเป็นวิทยาการ ..อ่านเพิ่มเติม...
...กิจกรรม โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว...
วันที่ 22 ก.ย 57 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพิจิตร จัดกิจกรรมในกลุ่มโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว จำนวน 3 กิจกรรม ดังนี้กิจกรรมที่ 1 ปลูกมะนาวในวงบ่อวีเมนต์ กิจกรรมที่ 2 หน่วยงานภาคีถ่ายทอดความรู้ให้แก่สมาชิกกลุ่ม กิจกรรมที่ 3 มอบวัสดุถักกระเป๋า แก่สมาชิกกลุ่ม สายใยรักแห่งครอบครัว ณ ที่ทำการกลุ่ม หมู่ 4 ต.หัวดง อ.เมือง จ.พิจิตร...อ่านเพิ่มเติม...
...โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประภาพการผลิตสินค้าด้านการเกษตร....
วันที่ 10-11 ก.ย.57 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพิจิตร ดำเนินการจัดอบรม เกษตรกร ในโครงการศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าด้านการเกษตร เกษตรเป้าหมาย จำนวน 200 ราย ณ บ้านอู่ตะเภา หมู่ 8 ตำบลดงป่าคำ อ.เมือง จ.พิจิตร ในกิจกรรมการลดใช้สารเคมี ในการลดต้นทุนการผลิตข้าว พร้อมทั้งการปฏิบัติตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ...อ่านเพิ่มเติม....

...นิเทศ/ติดตามงาน ..
วันที่ 19 สิงหาคม 2557 นายไพทูรย์ รื่นสุข เกษตรจังหวัดพิจิตร นำทีมงานหัวหน้าฝ่ายและนักส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร เข้านิเทศงาน/ติดตามงาน การส่งเสริมการเกษตร (MRCF)การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2557/58 การส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ โครงการลดต้นทุนการผลิตข้าว เพื่อคืนความสุขให้ชาวนา ในพื้นที่ อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ...อ่านเพิ่มเติม..

...อบรมการขึ้นทะเบียนเกษตรกรและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าว....
วันที่ 19 สิงหาคม 2557 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพิจิตร จัดอบรมการขึ้นทะเบียนเกษตรกรและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าว เพื่อคืนความสุขให้ชาวนา ณ หอประชุมอำเภอเมืองพิจิตร เป้าหมายอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน 135 คน ..<อ่านเพิ่มเติม>..
...โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวที่ปลอดภัย GAP...
วันที่ 16 ก.ค. 2557 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพิจิตร พร้อมด้วยเกษตรอำเภอ ,เจ้าหน้าที่ตำบล จัดอบรมโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน (GAP) กลุ่มจังหวัด ปี 2557 ได้มีการจัดกิจกรรมอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีตามหลักเกษตรดีที่เหมาะสม ( GAP ) เกษตรกรบ้านเนินทราย หมู่ 5 ต. สายคำโห้ อ.เมือง จ.พิจิตร เกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 20 ราย ....<อ่านเพิ่มเติม>....
...โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว..
วันที่ 17 ก.ค. 57 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพิจิตร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรมโครงกสายใยรักแห่งครอบครัว สาธิตการทำขนมชั้น ณ อบต. หัวดง อ.เมือง จ. พิจิตร โดยมีกลุ่มแม่บ้านสายใยรักเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวจำนวน 50 ราย ..<อ่านเพิ่มเติม>..
..สาธิตการทำลูกชุบ กลุ่มยุวเกษตร..
สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพิจิตร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ จัดทำสาธิตการสอนทำลูกชุบให้กับกลุ่มยุวเกษตร ณ โรงเรียนเทศบาลราษฐร์เจริญ หมู่ 3 ต.หัวดง อ.เมือง จ.พิจิตร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 20 คน
เมื่อวันที่ 10 กรกฏาคม 2557 ...<.อ่านเพิ่มเติม>...
...โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวที่ปลอดภัย GAP...
สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพิจิตร จัดอบรมโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน (GAP) กลุ่มจังหวัด ปี 2557 กิจกรรมอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีตามหลักเกษตรดีที่เหมาะสม ( GAP ) ณ วัดเนินเสมอ หมู่ 8 ต.ป่ามะคาบ อ.เมือง จ.พิจิตร เกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 20 ราย ในวันที่ 15 กรกฏาคม 2557 <อ่านเพิ่มเติม>

...โครงการประชาสัมพันธ์(ข้าวขาวกอเดียว)....
โครงการประชาสัมพันธ์ข้าวและสินค้าแปรรูปทางการเกษตร(ข้าวขาวกอเดียว)จากสำนักงาน ประชาสัมพันธ์ จังหวัดพิจิตร ได้เข้าให้ความรู้แก่เกษตรกร เกษตรกรเป้าหมาย 200 รายจากเกษตรกรอำเภอเมืองพิจิตร 100 ราย ,เกษตรกรอำเภอสามง่าม 50 ราย และเกษตรกรอำเภอสากเหล็ก 50 ราย ในวันที่ 9 กรกฏาคม 2557 ณ หอประชุมอำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร...<อ่านเพิ่มเติม>...

...โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว....
วันที่ 27 มิ.ย. 57สำนักงานเกษตอำเภอเมืองพิจิตรจัดอบรมและถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร ทางด้านดิน ปุ๋ย และการปลูกมะนาวในวงบ่อซีเมนต์ และการจัดทำบัญชีต้นทุนการผลิต และบัญชีในครัวเรือน ณ ศุนย์สายใยรัก หมู่ 1 ต.หัวดง อ.เมือง จ.พิจิตร
....<อ่านเพิ่มเติม>...
..... จัดอบรมกลุ่มยุวเกษตร .....
สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพิจิตร จัดอบรมกลุ่มยุวเกษตร ณ โรงเรียนเทศบาลราษฐร์เจริญ หมู่ 3 ต.หัวดง อ.เมือง จ.พิจิตร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 20 คน จัดกิจกรรมประชุมยุวเกษตร แต่งตั้งคณะกรรมการและถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตร เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2557 ....<อ่านเพิ่มเติม>....

......การประกวดศูนย์บริการศัตรูพืชชุมชน...
สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพิจิตร ต้อนรับคณะกรรมการระดับจังหวัด ในการประกวดศูนย์บริการศัตรูพืชชุมชน หมู่ 8 ต.ดงป่าคำ อ.เมือง จ.พิจิตร วันที่ 23 มิ.ย.57
.....<อ่านเพิ่มเติม>.......23 มิ.ย.57

"บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม"
สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพิจิตร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ทุกคน ร่วมจัดกิจกรรมในโครงการ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม ณ วัดดงป่าคำ หมู่ 8 ต.ดงกลาง อ.เมืองพิจิตร วันที่ 19 มิ.ย. 2557
...<อ่านเพิ่มเติม> 19 มิ.ย.57

....สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาศักยภาพ...
สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพิจิตร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ จัดอบรม สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาศักยภาพ อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร วันที่ 20 มิ.ย.57 ณ ห้องประชุมอำเภอเมืองพิจิตร
.....<อ่านเพิ่มเติม>.......20 มิ.ย. 57

...จังหวัดนิเทศงาน
สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพิจิตร รับคณะนิเทศติดตามงานจากทีม นิเทศสำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร วันที่ 17 มิถุนายน 2557
.....< อ่านเพิ่มเติม > .... 17 มิ.ย. 57

จัดทำข้อมูลเกษตรกรที่ยังไม่ได้รับเงินจำนำข้าว
สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพิจิตร ร่วมกับทหาร จาก กอ.รมน. พิจิตร จัดทำข้อมูลเกษตร กรณียังไม่ได้ร้บเงินจากการจำนำข้าว ในโครงการรับจำนำข้าวเปลือก ในวันที่ 16 มิถุนายน 2557
.....< อ่านเพิ่มเติม > .... 17 มิ.ย. 57

..โครงการศูนย์ชัยพัฒนาเกษตรสิรินธร..
สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพิจิตร จัดกิจกรรม จัดเวทีลอบรม และศึกษาดูงาน เจ้าหน้าที่ศูนย์ถ่ายทอดแลเทคโนโลยีประจำ ตำบลท่าฬ่อ วันที่ 27,29,30 พฤษภาคม 2557 ณ ศูนย์ชัยพัฒนาเกษรสิริธร อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร
...< อ่านเพิ่มเติม > .... 16 มิ.ย. 57

...โครงการปลูกต้นไม้แห่งชาติ
เกษตรอำเภอเมืองพิจิตร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพิจิตร ร่วมปลูกต้นไม้ ในงานปลูกต้นไม้แห่งชาติ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอสามง่าม จัวหวัดพิจิตร เมือวันที่ 12 มิถุนายน 2557
....< อ่านเพิ่มเติม > .... 16 มิ.ย. 57