ระบบส่งเสริมการเกษตรมิติใหม่ MRCF
จุดดำเิินินงาน 7 จุด
ตำบลบ้านบุ่ง
ตำบลดงกลาง
ตำบลปากทาง
ตำบลป่ามะคาบ
ตำบลสายคำโห
ตำบลดงป่าคำ
ตำบลไผ่ขวาง