ข้อมูลการปกครอง/ครัวเรือนทั้งหมด/ครัวเรือนเกษตรกร/หมู่บ้าน

อำเภอเมืองพิจิตร

ที่
 
ตำบล
 
ผู้รับผิดชอบ
 
จำนวน
ครัวเรือนทั้งหมด
จำนวน
หมู่บ้าน
จำนวนครัวเรือนเกษตรกร
ครัวเรือน
ร้อยละ 
1
คลองคะเชนทร์
นายอุทัย โพธิ์ป้อม
1,121
10
809
72.17
2
ปากทาง
นางจริญญารัตชน์ ฟูพงษ์
1,376
9
939
68.24
3
ฆะมัง
นายยืนยง มีสุข
1,531
12
996
65.06
4
ย่านยาว
นางจริญญารัตชน์ ฟูพงษ์
1,502
10
914
60.85
5
ป่ามะคาบ
นางสาวอรทัย งูเขียว
1,152
14
1,024
88.89
6
ดงกลาง
นางสุนิตย์ ก้านจันทร์
1,175
9
810
68.94
7
หัวดง
นายถวัลย์ ชัยสุวิรัตน์
1,843
9
1,105
59.96
8
บ้านบุ่ง
นายถวัลย์ ชัยสุวิรัตน์
1,818
7
1,090
59.96
9
ดงป่าคำ
นายยืนยง มีสุข
1,325
9
838
63.25
10
โรงช้าง
นางสาวนงนุช เถื่อนด้วง
1,086
7
805
74.13
11
ท่าฬ่อ
นางสาวนงนุช เถื่อนด้วง
1,208
7
720
45.66
12
สายคำโห้
นายอุทัย โพธิ์ป้อม
720
5
376
59.60
13
ท่าหลวง
นางสุนิตย์ ก้านจันทร์
909
10
598
65.79
14
ไผ่ขวาง
นางสาวนงนุช เถื่อนด้วง
888
8
659
74.22
15
เมืองเก่า
นายอุทัย โพธิ์ป้อม
952
9
709
74.47
  รวม  
18,606
135
12,392
71.18