ทำเนียบเกษตรอำเภอเมืองพิจิตร
ชื่อ - สกุล ปีที่ดำรงตำแหน่ง
1. ประสาน อนันตสาน
2. นายวิเชษฐ์ แสงจันทร์
3. ประสาน อนันตสาน
4. นายสุรพล อภิรักษ์ชนะโชค
5. นายสิทธิพร เภาอ่อน
6. นายสุวิทย์ เกียรติมณ๊รัตน์
7. นายสุทธิศักดิ์ อริยะ
8. นายมนัส ทองกลัด
9. นายปริมาณ ปั้นลี้
10. นายสมเจตน์ นรเดชานนท์
11. นางนนทยา ไตรยุทธรงค์
2513 - 2514
2514 - 2528
2528 - 2529
2530 - 2536
2536 - 2538
2538 - 2539
2539 - 2539
2540 - 2542
2542 - 2548
2548 - 2552
2552 -