รายงานการประชุม สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพิจิตร
ประจำปี 2558
     
กุมภาพันธ์ 2558 มีนาคม 2558
เมษายน 2558
พฤษภาคม 2558
มิถุนายน 2558
กรกฏาคม 2558 สิงหาคม 2558 กันยายน 2558
พฤศจิกายน 2558 ธันวาคม 2558