คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

การขึ้นทะเบียนเกษตรกรรายใหม่

การขึ้นทะเบียนเกษตรกรรายเก่า

การจดวิสาหกิจชุมชน ณ ศบกต.

การจดวิสาหกิจชุมชน ณ สำนักงานฯ