.เยี่ยมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
วันที่ 7 มกราคม 2558 นายสุรชัย ขันอาสา ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร พร้อมนายไพฑูรย์ รื่นสุข เกษตรจังหวัด และนายโกสินทร์ เพชรพงษ์ นายอำเภอเมืองพิจิตร เยี่ยมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ 8 บ้านอู่ตะเภา ตำบลดงป่าคำ อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร.