..โครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต(การวิเคราะห์ค่าดิน)..

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 สำนักงานเกษตรกรอำเภอเมืองพิจิตร จัดฝึกอบรมเกษตรกรใน โครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต(การตรวจวิเคราะห์ค่าดินและเก็บตัวอย่างดิน) ปี 2558 โดยมี เกษตรอำเภอเมืองพิจิตร เจ้าหน้าที่นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ได้ให้ความรู้ แก่เกษตรกร ณ บ้านอู่ตะเภา หมู่ 8 ตำบลดงป่าคำ อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร โดยมีเกษตรที่สนใจเข้ารับฟังเป็นจำนวนมาก