โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง
วันที่ 21 เมษายน 2558 นายสุรพล ทองเที่ยงเกษตรจังหวัดพิจิตรเปิดโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตร แก่ชุมชน เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง กิจกรรมสร้างลานตากพืชผลการเกษตรชุมชนป่ามะคาบ ณ หมู่ที่ 12 บ้านสระสาลี ตำบลป่ามะคาบอำเภอเมือง จังหวัดพิจิตรโดยมีหัวหน้ากลุ่มและเจ้าหน้าที่จาก สำนักงานเกษตรจังหวัด เข้าร่วมด้วย.