ประชุมชี้แจงโครงการขยายฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรเพื่อรองรับมาตรการภาครัฐ

วันที่ 23 กันยายน 2558 สำนักงานเกษตร อำเภอ เมืองพิจิตร ดำเนินการ ชี้แจง การจัดเก็บข้อมูล เพื่อขยายฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกร 3 ด้าน คือ รายได้ หนี้สิน และเครื่องจักรกล แก่อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน และ จัดเวทีจัดทำแผนชุมชน เพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากภาวะแห้งแล้ง ใน คณะกรรมการศูนย์บริการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล พร้อมทั้งผู้นำหมู่บ้านและท้องถิ่น จากทุกตำบล รวม 15 ตำบลจำนวน 250 รายโดยมีท่านสุรพล ทองเที่ยง เกษตรจังหวัดพิจิตร หน.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร พร้อมทั้งหน่วยงานภาคี ปศุสัตว์ ประมง ชลประทาน ฯลฯ ณหอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองพิจิตร

จัดทำโดย ยุพิน 23 ก.ย.58