..วิกฤติภัยแล้ง ....
วันที่ 9-12 พ.ย 2558 นางนนทนา ไตรยุทธรงค์ เกษตรอำเภอเมืองพิจิตร และนายถวัลย์ ชัยสุวิรัตน์ นักส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รับผิดชอบ ต.หัวดง ,บ้านบุ่ง ,น.ส.อรทัย งูเขียว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร รับผิดชอบ ต. ป่ามะคาบ ,น.ส.วรรณภา ก๋าถ้วย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรกร รับผิดชอบ ต. ท่าฬ่อ ,ต. สายคำโห้ พร้อมคณะกรรมการ ออกตรวจแปลงนาข้าวของเกษตรกรที่ประสบภัยแล้ง