วันที่ 18 มีนาคม 22559 นายสุรพล ทองเที่ยง เกษตรจังหวัดพิจิตร นำผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์ Thai PBS เข้า เยี่ยมเกษตรกรที่ได้รับมอบปัจจัยการเกษตรด้านพืชทดแทนการทำนาปรัง(มาตรการที่ 1) และเกษตรกรที่ปรับเปลี่ยนมาปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อยทดแทนนาปรังเช่น เห็ดนางฟ้า ดาวเรือง  โดยนางนนทยา ไตรยุทธงค์ เกษตรอำเภอ นายถวัลย์ ชัยสุวิรัตน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ และผู้ใหญ่ประทุม อยู่ยงค์ ,ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านกมลวรรณ พิมพ์โพธิ์ ต้อนรับและนำพาเยี่ยมเกษตรกรในพื้นที่หมู่ 3 บ้านไดชุมแสง ตำบลบ้านบุ่ง อำเภอเมืองพิจิตร  จังหวัดพิจิตร

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพิจิตร 

ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองพิจิตร  จังหวัดพิจิตร

โทร.056-612144  , โทรสาร  056- 615841    E-mail– mueang_phichit@doae.go.th