วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพิจิตร จัดอบรมโครงการเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตการเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร รุ่นที่ 4 วันที่ 22-26 ก.พ. 59 ที่ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหมู่ที่ 8 บ้านอู่ตะเภา ตำบลดงป่าคำ เกษตรกร จำนวน 50 คน จากตำบลย่านยาว,ไผ่ขวาง และตำบลปากทาง โดยเรียนในหลักสูตรการบริหารจัดการน้ำอย่างมีระบบและมีส่วนร่วม การผลิตเชื้อจุลินทรียและการทำปุ๋ยหมัก โดยวิทยากรจาก สำนักงานโครงการชลประทาน และสถานีพัฒนาที่ดิน สหกรณจังหวัดพิจิตร
ภาพ/ข่าว เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร : พิมพ์ /ยุพิน 25 ก.พ. 59