บุคคลากรสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพิจิตร
     
 

 
 
นางมะยม เนียมสุวรรณ์
เกษตรอำเภอเมืองพิจิตร

 
นางสุนิตย์ ก้านจันทร์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

รับผิดชอบตำบลดงกลาง , ตำบลท่าหลวง

 

นางสางสุรีพร สุขศิริ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
รับผิดชอบ ตำบลดงป่าคำ , ตำบลคลองคะเชนทร์
นางสาวสุรีย์รัตน์ แสนสุวรรณ์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

รับผิดชอบ ตำบลโรงช้าง , ตำบลปากทาง
นางสาวกฤติยา เอี่ยมราคิน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

รับผิดชอบ ตำบลท่าฬ่อ , ตำบลสายคำโห้

นางสาวภิญญาพัชญ์ สุขโขมุด
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
รับผิดชอบ ตำบลหัวดง, ตำบลบ้านบุ่ง

นางจริญญารัตช์ ฟูพงษ์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร

รับผิดชอบ ตำบลย่านยาว , ตำบลไผ่ขวาง
นางสาวอภิญห์พร บุญทริก
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร

รับผิดชอบ ตำบลเมืองเก่า , ตำบลฆะมัง
นางศรีสุดา เสือครุฑ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นนางสาวยุพิน คงเกษม
เจ้าพนักงานธุรการ

นายสมบัติ จำนงค์ภักดิ์
นักการ