บุคคลากรสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพิจิตร
     
 
 
 
นางนนทยา ไตรยุทธรงค์
เกษตรอำเภอเมืองพิจิตร

 
นายอุทัย โพธิ์ป้อม
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายถวัลย์ ชัยสุวิรัตน์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางสุนิตย์ ก้านจันทร์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นาวสาววรรณภา ก๋าถ้วย
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นางสาววรรณภา ภูมิลา
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางสาวอรทัย งูเขียว
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นางสาวสุรีย์รัตน์ สุวรรณ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นางจริญญารัตช์ ฟูพงษ์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
นางสาวผ่องพรรณ บุยทริก
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
นางสาวยุพิน คงเกษม
เจ้าพนักงานธุรการ
นางศรีสุดา เสือครุฑ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายสมบัติ จำนงค์ภักดิ์
นักการ