แผนปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ รายเดือนปี ๒๕๕๘

นางนนทยา ไตรยุทธรงค์
เกษตรอำเภอเมืองพิจิตร

ธ.ค.
นางสุนิตย์ ก้านจันทร์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
ธ.ค.

นายถวัลย์ ชัยสุวิรัตน์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

ธ.ค.
นางสาวนงนุช เถื่อนด้วง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
เม.ย.58.
ธ.ค.
นายอุทัย โพธิ์ป้อม
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
เม.ย.58.
ธ.ค.
นางสาวอรทัย งูเขียว
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
ธ.ค.
นางสาววรรณภา ก๋าถ้วย
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
ธ.ค.
นางจริญญารัตน์ ฟูพงษ์
นักวิชาการส่งเสริมการ
ธ.ค.
นางศรีสุดา เสือครุฑ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ต.ค.58

ธ.ค.
นางสาวยุพิน คงเกษม
เจ้าพนักงานธุรการ
ธ.ค.
นายสมบัติ จำนงภักดิ์
นักการ

ต.ค.58

ธ.ค.