แผนปฏิบัติงานรายปี ๒๕๕๘
 
สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพิจิตร
 
 
 
 
 
 
นางนนทยา ไตรยุทธรงค์
 
 
เกษตรอำเภอเมืองพิจิตร
 
แผนปฏิบัติงานรายปี ๒๕๕๘
 
นายถวัลย์ ชัยสุวิรัตน์
นางสุนิตย์ ก้านจันทร์
นางสาวนงนุช เถื่อนด้วง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายยืนยง มีสุข
นายอุทัย โพธิ์ป้อม
นางสาวอรทัย งูเขียว
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นางจริญญารัตช์ ฟูพงษ์
นางศรีสุดา เสือครุฑ
นางสาววรรณภา ก๋าถ้วย
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
 
นางสาวยุพิน คงเกษม
 
นายสมบัติ จำนงค์ภักดิ์
เจ้าพนักงานธุรการ
 
นักการ
 
แผนปฏิบัติงานราย ปี ๒๕๕๘