รายงานภาวะการปลูกพืชรายเดือน ประจำปี 2557
มกราคม 2557
กุมภาพันธ์ 2557
มีนาคม 2557
เมษายน 2557
สิงหาคม 2557
กันยาย 2557
ตุลาคม 2557
พฤศจิกายน 2557
ธันวาคม 2557