กลุ่มวิสาหกิจชุมชนของอำเภอเมืองพิจิตร
1). กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรผลไม้กวนเนินถ่อน 2). กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร  หมู่ 8 ตำบลดงกลาง
     บ้านเลขที่ 13 หมู่ที่  6  ตำบลดงกลาง  อำเภอเมืองพิจิตร      บ้านเลขที่  201 หมู่ที่  8  ตำบลดงกลาง
     จังหวัดพิจิตร   โทร. 086-7640307      อำเภอเมืองพิจิตร  จังหวัดพิจิตร   โทร. 056-697404
     กิจกรรม   :  กล้วยกวน  ,  ส้มโอกวน      กิจกรรม  :  กล้วยกวน , ส้มโอกวน , กล้วยอบเนย
   
3). กลุ่มวิสาหกิจชุมชน  หมู่ที่ 3 บ้านดงป่าคำใต 4). กลุ่มวิสาหกิจชุมชนโรงช้างสามัคค
     บ้านเลขที่  123  หมู่ที่ 3  ตำบลดงป่าคำ  อำเภอเมืองพิจิตร       บ้านเลขที่ 22  หมู่ที่  6  ตำบลโรงช้าง  อำเภอเมืองพิจิตร
     จังหวัดพิจิตร  โทร. 081-0440057       จังหวัดพิจิตร  โทร. 056-652030
     กิจกรรม  : กล้วยกวน , กล้วยอบกรอบ , ขนุนอบกรอบ       กิจกรรม   :  ดอกไม้จันทร์  ,  พวงหรีด ,  ของชำร่วย
                       น้ำพริกแกง  ,  ส้มโอกวน                            กล้วยอบเนย  ,  น้ำพริก
   
5).กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเห็ดเกษตรสตรีตำบลท่าหลวง 6). กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดงสว่าง
     บ้านเลขที่ 35/2 หมู่ที่ 5 ตำบลท่าหลวง  อำเภอเมืองพิจิตร       บ้านเลขที่ 12 หมู่ที่ 4 ตำบลสายคำโห้ อำเภอเมืองพิจิตร
     จังหวัดพิจิตร  โทร. 086-9306234       จังหวัดพิจิตร  โทร. 089-7068340
     กิจกรรม   :   เพาะเห็ดฟาง        กิจกรรม   : ร้านค้าชุมชน
   
7). กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านร้านค้าชุมชนโรงช้าง 8). กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตัดเย็บเสื้อผ้า
      บ้านเลขที่ 2/2 หมู่ที่ 2 ตำบลโรงช้าง อำเภอเมืองพิจิตร       บ้านเลขที่ 34 หมู่ที่ 5 ตำบลหัวดง อำเภอเมืองพิจิตร
      จังหวัดพิจิตร โทร. 085-1887160       จังหวัดพิจิตร โทร. 086-2011702
      กิจกรรม   :  ร้านค้าชุมชน       กิจกรรม   :  เสื้อผ้าสำเร็จรูป
   
9).กลุ่มวิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมด้านมะพร้าว 10). กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงปลาบ้านคลองโพธิ์
     บ้านเลขที่ 22/1 หมู่ที่ 7 ตำบลฆะมัง  อำเภอเมืองพิจิตร         บ้านเลขที่ 108 หมู่ที่ 8 ตำบลโรงช้าง อำเภอเมืองพิจิตร
     จังหวัดพิจิตร โทร. -         จังหวัดพิจิตร  โทร. 089-6411857
     กิจกรรม   : หัตถกรรมจากด้านมะพร้าว         กิจกรรม   : ปลาแดดเดียว
   
11). กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงสัตว์น้ำและเกษตรกรพอเพียง 12).กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านชุมชนบึงสีไฟตอนล่าง
        หมู่ 9         บ้านเลขที่ 271/17 ตำบลในเมือง อำเภเมืองพิจิตร
        บ้านเลขที่ 24/7 หมู่ที่ 9 ตำบลคลองคะเชนทร์         จังหวัดพิจิตร  โทร. 089-7066215
        อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร โทร. 089-8083508         กิจกรรม   : เสื้อผ้าสำเร็จรูป , แปรรูปปลา
        กิจกรรม   : เลี้ยงปลา , ปุ๋ยชีวภาพ , ผักปลอดสารพิษ ,  
                         เพาะเห็ดฟาง  
   
13). กลุ่มวิสาหกิจชุมชนพัฒนาอาชีพเกษตร หมู่ที่ 3          ตำบลย่านยาว 14). กลุ่มวิสาหกิจชุมชนห้างหุ้นส่วนจำกัด รัชยาเมรัย
        บ้านเลขที่ 87 หมู่ที่ 3 ตำบลย่านยาว อำเภอเมืองพิจิตร         บ้านเลขที่ 472 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านบุ่ง อำเภอเมืองพิจิตร
        จังหวัดพิจิตร โทร. 086-2073162
        จังหวัดพิจิตร โทร. 087-3074529
        กิจกรรม   : ปุ๋ยหมักชีวภาพ , ปุ๋ยหมัก         กิจกรรม   : สุรากลั่น
   
15). กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเทศบาลตำบลวังกรด  
        บ้านเลขที่ 230/2 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านบุ่ง  
        อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร โทร. 056-685214  
        กิจกรรม : แปรรูปสมุนไพร , ปลาแดดเดียว  
   
.......................