กลุ่มวิสาหกิจชุมชน อำเภอเมืองพิจิตร

ผลการประเมิน ศักยภาพวิสาหกิจชุมชน ปี 2556

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559

ปี 2560

 

แผนการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ปี 2558 จังหวัดพิจิตร

 

ข้อมูลข่าวสาร

แบบรายงานเป้าหมายวิสาหกิจชุมชนที่เข้าร่วมกิจกรรมเวทีการเรียนรู้เพื่อการประเมินศักยภาพฯ ลงวันที่ 27 ธ.ค.59